Home » 90% người học không hiểu 10 từ nói tắt này (2021) | Thủ thuật có ích về học tiếng trung tại nhà

90% người học không hiểu 10 từ nói tắt này (2021) | Thủ thuật có ích về học tiếng trung tại nhà

29 thoughts on “90% người học không hiểu 10 từ nói tắt này (2021) | Thủ thuật có ích về học tiếng trung tại nhà”

  1. 高餐=國立高雄餐旅大學,是吧?
    而我的學校是“義大”哈哈
    除了學校常用簡稱還有係所喔
    我剛來的時候很不習慣用簡稱,朋友介紹自己的係所讓我很無奈比如:
    企管,工管,政管,休管,財管等,真的管不了哈哈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *