Home » Autocad 2021 – Buổi 2: Tạo Khung Bản Vẽ, Khung Tên, Gõ chữ trong Autocad! | Hướng dẫn hữu ích về thiết kế

Autocad 2021 – Buổi 2: Tạo Khung Bản Vẽ, Khung Tên, Gõ chữ trong Autocad! | Hướng dẫn hữu ích về thiết kế

8 thoughts on “Autocad 2021 – Buổi 2: Tạo Khung Bản Vẽ, Khung Tên, Gõ chữ trong Autocad! | Hướng dẫn hữu ích về thiết kế”

  1. Thầy cho hỏi là khi tạo ra khổ giấy A4 thì đường viền của khổ giấy lại là đường chấm gạch chứ không phải là đường liên tục đậm như video của thầy ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *