Home » Cad – Lỗi Select Shape File | Chia sẻ hữu ích về thiết kế

Cad – Lỗi Select Shape File | Chia sẻ hữu ích về thiết kế

1 thought on “Cad – Lỗi Select Shape File | Chia sẻ hữu ích về thiết kế”

  1. file cad của mình cũng báo lỗi select shape file nhưng mở file ra nó không nhận bất cứ 1 lệnh nào thì chỉnh như thế nào được ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.