Home » Chỉnh lỗi tiếng anh: Say – tell – speak – talk khi nào dùng? [Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản #18] | Chia sẻ hữu dụng nhất về phân biệt talk say tell speak

Chỉnh lỗi tiếng anh: Say – tell – speak – talk khi nào dùng? [Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản #18] | Chia sẻ hữu dụng nhất về phân biệt talk say tell speak

30 thoughts on “Chỉnh lỗi tiếng anh: Say – tell – speak – talk khi nào dùng? [Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản #18] | Chia sẻ hữu dụng nhất về phân biệt talk say tell speak”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *