Home » Daily Spoken English 30: Biến danh từ không đếm được thành đếm được -Tiếng Anh giao tiếp- Thắng Phạm | Kiến thức hay nhất danh từ không đếm được dùng is hay are

Daily Spoken English 30: Biến danh từ không đếm được thành đếm được -Tiếng Anh giao tiếp- Thắng Phạm | Kiến thức hay nhất danh từ không đếm được dùng is hay are

25 thoughts on “Daily Spoken English 30: Biến danh từ không đếm được thành đếm được -Tiếng Anh giao tiếp- Thắng Phạm | Kiến thức hay nhất danh từ không đếm được dùng is hay are”

  1. Thầy ơi , tôi đã dùng thường câu như này : i have no money, Thay vì “ i don’t have any money “ được kg thầy ? Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published.