Home » Đàm Phán Thương Mại – Bài 3: Đàm Phán Thương Mại | Thủ thuật đơn giản nhất tiếng hoa thương mại

Đàm Phán Thương Mại – Bài 3: Đàm Phán Thương Mại | Thủ thuật đơn giản nhất tiếng hoa thương mại

2 thoughts on “Đàm Phán Thương Mại – Bài 3: Đàm Phán Thương Mại | Thủ thuật đơn giản nhất tiếng hoa thương mại”

 1. • 我们准备先期订购300箱罐装牛餐肉

  Wǒmen zhǔnbèi xiānqí dìnggòu 300 xiāng guàn zhuāng niú cān ròu

  • 不知道能给我们怎样的优惠

  bù zhīdào néng gěi wǒmen zěnyàng de yōuhuì

  • 最优惠的价格是每箱165元

  zuì yōuhuì de jiàgé shì měi xiāng 165 yuán

  • 根据我的经验来看,你们的产品质量的确不错

  gēnjù wǒ de jīngyàn lái kàn, nǐmen de chǎnpǐn zhí liàng de què bùcuò

  • 担跟据市场消售情况看,你们的价格偏高

  Dān gēn jù shìchǎng xiāoshòu qíng kuanglái kàn, nǐmen de jiàgé piān gāo

  • 那您给出的价格呢?

  nà nǐ gěi chū de jiàgé ní?

  • 每箱130元怎样?

  Měi xiāng 130 yuán zěnyàng?

  • 谢谢你的还价

  Xièxiè nǐ de huán jià

  • 担我认为这个价格对于我们的产品来说实在是太低了。您能否再考虑一下呢

  dān wǒ rènwéi zhège jiàgé duìyú wǒmen de chǎnpǐn lái shuō shízài shì tài dīle. Nín néng fǒu zài kǎolǜ yīxià ne

  • 我们折中一下怎样?

  Wǒmen zhé zhōng yīxià zěnyàng?

  • 价格差距太大了,我们能承诺的最大是降低5%

  Jiàgé chājù tài dàle, wǒmen néng chéngnuò de zuìdà shì jiàngdī 5%

  • 如果这次销售情况良好,我们会增加定货量,能否考虑降低8%

  rúguǒ zhè cì xiāoshòu qíngkuàng liánghǎo, wǒmen huì zēngjiā dìnghuò liàng, néng fǒu kǎolǜ jiàngdī 8%

  • 很抱歉,这是我们给出的最低价格了,而且比其他供货商的价格要低,如果不行我们只有放弃了

  Hěn bàoqiàn, zhè shì wǒmen gěi chū de zuìdī jiàgéle, érqiě bǐ qítā gōng huò shāng de jiàgé yào dī, rúguǒ bùxíng wǒmen zhǐyǒu fàngqìle

  • 那好吧, 我们在原来的价格上降低5%,但在质量上一定不能打折扣

  Nà hǎo ba, wǒmen zài yuánlái de jiàgé shàng jiàngdī 5%,dàn zài zhìliàng shàng yīdìng bùnéng dǎzhékòu

  • 请放心。谢谢您的合作。

  qǐng fàngxīn. Xièxiè nín de hézuò.

  • 合作愉快

  Hézuò yúkuài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *