Home » Dạy tiếng Hoa cho người Việt | Cách học tiếng Trung giành cho dân đánh Hàng Quảng Châu | Kinh nghiệm có ích về cách học tiếng trung

Dạy tiếng Hoa cho người Việt | Cách học tiếng Trung giành cho dân đánh Hàng Quảng Châu | Kinh nghiệm có ích về cách học tiếng trung

10 thoughts on “Dạy tiếng Hoa cho người Việt | Cách học tiếng Trung giành cho dân đánh Hàng Quảng Châu | Kinh nghiệm có ích về cách học tiếng trung”

  1. Chắc ít người cày xong 1'2'3'4 nên 5 bị ế ;)) Học quên hoài nên 1 bài em học đi học lại 3 ngày/1bài cho nó nhớ, nên học khá chậm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *