Home » Đỗ ngay TOPIK I – Ngữ Pháp Tổng Hợp ( PHẦN 1 ) | Hướng dẫn hữu dụng nhất về cấu trúc đề thi topik 1

Đỗ ngay TOPIK I – Ngữ Pháp Tổng Hợp ( PHẦN 1 ) | Hướng dẫn hữu dụng nhất về cấu trúc đề thi topik 1

43 thoughts on “Đỗ ngay TOPIK I – Ngữ Pháp Tổng Hợp ( PHẦN 1 ) | Hướng dẫn hữu dụng nhất về cấu trúc đề thi topik 1”

  1. Vì sao 비가 와서 밖에 못 가요. Nhưng lại dùng quá khứ 왔기 때문에 và 왔으니까. Em dùng hiện tại được k ạ 와기 때문에

  2. em mới qua Hàn. em muốn thầy có seri riêng giải thích về ngữ pháp của giáo trình 서울 để tụi em dễ học. tại thầy cô bên này nói nhanh nên bọn em không hiểu được cách dùng. mong thầy đọc được cmt này ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *