Home » Giáo trình Hán ngữ 3 (bài 7): Bạn tìm thấy hộ chiếu của tôi không? | Thủ thuật đơn giản nhất về giáo trình hán ngữ quyển 3

Giáo trình Hán ngữ 3 (bài 7): Bạn tìm thấy hộ chiếu của tôi không? | Thủ thuật đơn giản nhất về giáo trình hán ngữ quyển 3

45 thoughts on “Giáo trình Hán ngữ 3 (bài 7): Bạn tìm thấy hộ chiếu của tôi không? | Thủ thuật đơn giản nhất về giáo trình hán ngữ quyển 3”

 1. Bài 7 : 我的护照你找到了没有。
  1 方fàng
  放在桌子上。
  -放在手提包里。
  shǒutíbāo
  你的行李就放这里吧。
  5 手提包👜 shǒu tí bāo
  2 半天 bàntiān。
  我等你半天了。
  等了半天他没有他来。
  我在这等了半天、他还有没来。
  找了半天没找到。
  3 着 zháo 。
  他找不着他的包。
  4 签证qiānzhèng。
  办签证 bàn qiānzhèng。
  6 交jiāo
  我还没交学费 。
  *交给+O
  那本书, 我已经交给他了。
  这件事交给我吧。
  交给老师 。
  交给老板。
  你的书我交给老师了。
  7 好好儿 。hǎohāor
  好好儿+ V: cố gắng
  我再好好儿找找。
  你好好儿跟他说 说 。
  你好好儿休息 。
  你要好好儿工作。
  8 大衣🧥 dàyī
  9口袋 kǒudài。
  大衣口袋 。
  10 丢三落四 dīu sān làsì。
  最近你总是丢三落四。
  他就是这样,总是丢三落四。
  *丢diū
  我的包丢了。
  *落luò
  丢三落四。
  11 发现 fāxiàn。
  我发现 他最近常常逃学。
  很伟大的发现。
  到现在我才发现、他本来就是坏人。
  她是一个球迷每天都看足球赛⚽️。
  12 球迷qíumí
  我是个 球迷 。
  13 可kě。
  可+adj/V: thật , rất.
  他可是个好人。
  你可来了 。
  这个比那个可漂亮多了。
  我可累了😫。
  你可聪明啊!
  14 程度chéngdù
  你的中文能力到那个程度了?
  迷倒什么程度?
  教育程度。
  文化程度。
  *水平 shuǐpíng。
  汉语水平。
  15 为了 wèile
  为了拿到奖学历、他很努力学习
  weìle nádào jiǎng xuélì …
  为了妈妈我愿意 yuànyì
  我跟你在一起不是为了钱。
  16 正常 zhèngcháng。
  不正常 。
  -变biàn: thay đổi
  树叶在秋天变红色很正常的事.
  17 承认chéngrèn。
  他承认偷了我钱。
  -错误cuòwù。
  他在他父母面前承认他的错误。
  18 发狂 fākuáng
  19 锦标赛jǐnbiāosài。
  欧洲ōuzhōu : châu Âu
  欧洲足球锦标赛。
  20 期间qījiān
  我们在一起7个月。 他这期间他对我很好 。
  考试期间。
  谈恋爱期间。
  -兴奋🥰xīngfèn :hương phấn
  欧洲塞期间,大家很兴奋🥰。
  21 像xiàng。
  像爸爸👨
  像妈妈。
  像…. 一样。
  我比较想妈妈。
  他会爱你像我一样吗?
  他长得很像他父亲👨。
  22 生病 shēngbìng
  他生病了。
  23 白天 báitiān。
  深夜 shēnyè
  24 精神jīngshen
  有精神:
  为什么洗脸之后会感觉有精神。
  一去买衣服就很有精神。
  今天他的精神看起来很好。
  25 贴 tiē
  贴在墙上 。
  贴在门上。
  -照片zhàopiàn : bức ảnh
  他把照片贴在手机后面 。
  26 通知tōngzhī
  班长通知今天不要上课/学。
  27 暂停zàntíng。
  因为下雨,全部的工作都暂停了
  涨停营业。
  28 营业yíyè。
  这家商店今天 暂停营业。
  zàntíng yíngyè。
  29 够gòu
  纸zhǐ giấy
  这些纸够用了。
  够+V/Adj/n
  我想我不够好。
  你的钱够用吗?
  他不够朋友。
  *可真够… 的
  今天可真够累的!
  他可真够幸运的。
  30 算suàn
  全quán: tất cả
  相信xiàngxīn : tin
  放弃 fàngqì : bỏ cuộc
  就算 是全世界没有人相信他,他也不会放弃。
  你算错钱了。
  他算是我最好的朋友。
  31 多的是 duōdeshì。
  柜子 guìzi : buồng phòng .
  书在柜子里还多的是。
  多了是你不知道的事。
  世界上有这样的人多的是。
  32 亲眼 qīnyǎn
  我亲眼看到他进来了。
  亲耳 qīnér
  亲口
  33 世界杯 shìjiè bēi
  34 准 zhǔn。
  我向老板请假但是他不准
  35 辞职cízhí 。
  工资 gōngzī :lương.
  因为工资不高、他辞职了
  36 最后 zuìhòu
  奖金jiǎngjīn
  他最后也可以收到奖金了
  最后他去成吗?
  37 成chéng
  愿望yuànwàng
  他的愿望最后也成了。
  38 佩服 pèi fú
  我真佩服他、这么难的事他能做到 。
  佩服他 。
  39 棒bàng
  你很棒 。
  欧洲足球队踢足球很棒 。
  óuzhōu zúqiú duìtī zúqiú hěn bàng
  39 欧洲 Ōuzhōu
  40 夏雨 xiàyǔ : Hạ Vũ
  下雨时我的妹妹。
  NGỮ PHÁP
  1 Bổ ngữ kết quả 在
  放在 挂在 guàzaài
  贴在tiēzài 写在
  坐在
  – 你的手机包放在桌子上。
  2 Bổ ngữ kết quả 着zháo
  买着 找着
  睡着
  – 我的护照你找着了没?
  3 Bổ ngữ kết quả 好
  – 你的衣服洗好了吗?
  – 饭做好,快开反吧。kāifǎn
  – 他跟老板商量好了。
  4 Bổ ngữ kết quả 成 chéng
  A最后你成了吗?
  B去城了。

 2. E mới biết đến kênh của cô. Quả thực kênh rất hay ạ. Bài giảng dễ hiểu đầy đủ nd truyền đạt. Xem mhieeuf kênh của g.v khác nhưng chưa thấy ưng bằng kênh này. E đã giới thiệu cho nhiều người bạn của e cùng học

 3. Cô ơi cho em hỏi với làm sao để phân biệt các động từ làm.có nhiều từ có nghĩa là làm .Em cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published.