Home » Học tiếng Pháp hiệu quả | Learn French from scratch | Apprendre le français à Montréal – #1 | Kiến thức có ích nhất về bắt đầu học tiếng pháp

Học tiếng Pháp hiệu quả | Learn French from scratch | Apprendre le français à Montréal – #1 | Kiến thức có ích nhất về bắt đầu học tiếng pháp

12 thoughts on “Học tiếng Pháp hiệu quả | Learn French from scratch | Apprendre le français à Montréal – #1 | Kiến thức có ích nhất về bắt đầu học tiếng pháp”

  1. Hi HQC, nay mới biết tiếng Pháp giọng Quebec khác với tiếng Pháp của người Pháp. học tiếng Pháp từ số 0 như bạn vậy là giỏi lắm, nhưng cuộc sống đặt ra thử thách để mình vượt qua mà.

  2. Chung hoàn cảnh 😂 ngày đầu mình vô lớp thầy hỏi mấy câu đơn giản cũng chẳng biết trả lời. Đến bây giờ vẫn chưa biết tiếng pháp 😟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *