Home » Học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 2 (bài 22) | Chia sẻ có ích về giáo trình hán ngữ quyển 2

Học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 2 (bài 22) | Chia sẻ có ích về giáo trình hán ngữ quyển 2

40 thoughts on “Học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 2 (bài 22) | Chia sẻ có ích về giáo trình hán ngữ quyển 2”

 1. 第二十二: 我打算请老师教我京剧。
  wǒ dǎsuan qǐng lǎoshi jiāo wǒ jīngjù。
  1 叫jiào
  你叫什么名字?
  nǐ jiào shénme míngzi
  你叫谁?
  nǐ jiào shuí
  2让 ràng
  3 大家 dàjiā
  大家好。
  dàjiā hǎo
  4谈tán=说话 shuōhuà。
  5 自己zìjǐ。
  6 爱好 àihào
  你的爱好是什么?
  nǐ de àihào shì shénme?
  你有什么爱好?
  nǐ yǒu shénme àihào?
  我爱好看电影🎬。
  wǒ àihào kàn diàn yǐng。
  7喜欢xǐhuan。
  你喜欢什么?
  nǐ xǐhuan shénme ?
  你喜欢做什么?
  nǐ xǐhuan zuò shénme?
  8京剧 jīngjù。
  我喜欢京剧。
  wǒ xǐhuan jīngjù
  9 非常。 fēicháng
  非常喜欢😘 fēicháng xǐhuan
  非常好👍gēichánghǎo
  非常冷 fēicháng lěng
  10 唱 chàng
  唱歌🎤 chàngge
  11 玩 wán
  去玩 qù wán
  玩电脑💻 wán diànnǎo
  玩手机 wán shǒujī
  13下课 xià kè
  上课 shàngkè
  你几点上课?
  nǐ jǐ diǎn shàngkè。
  14 感到 gǎndào。 tâm trạng cảm xúc từ bên trong.
  我感到很高兴😊。
  wǒ gǎndào hěn gāoxìng。
  我感到很难过😫。
  wǒ gǎndào hěn nánguò。
  觉得 juéde :biểu thị cảm xúc khách quan. Từ bên ngoài.
  我觉得很冷。
  wǒ juéde hěn lěng。
  我觉得汉语很难。
  wǒ jiéde hànyǔ hěnnán。
  15 心情 xīnqíng。
  16愉快 yúkuài
  心情感到愉快。
  xīnqíng gǎndào yúkuài。
  17 业余 yèyú
  业余歌手👩‍🎤。
  yèyú gēshǒu。
  业余演员 yèyú yǎnyuán。
  业余时间。yèyú shíjiān。
  业余时间你喜欢做什么?
  yèyú shíjiān nǐ xǐhuan zuò shénme?
  18 以前 yǐqián。
  吃饭以前,你要洗手。
  chī fànyǐqián, yàoxǐshǒu。
  19 就jiù
  20 对duì
  21 书法 shūfǎ。
  22 特别 tèbié。
  23感兴趣 gǎnxīngqù。
  24 派pài
  派谁做什么?
  pàishéi zuòshénme?
  25 高兴😊 gāoxìng
  感到很高兴😊
  gǎndào hěn gāoxìng。
  26 画huà
  27 画儿huàr
  画画儿 huàhuàr
  Từ mới trọng tâm 🎯
  1 自己zìjǐ
  我自己。wǒ zìjǐ。
  麦克自己。màikè zìjǐ
  饭是我自己做的。
  fàn shì wǒ zìjǐ zuò de。
  他自己去买东西。
  tā zìjǐ mǎi dōngxī
  他找不到自己的自行车🚲。
  tā zhǎo bú dào zìjǐ de zìxíngchē
  自己的问题自己解决吧
  zìjǐ de wèntí zìjǐ jiějué ba。
  2 特别 tèbié
  我特别喜欢听音乐。
  wǒ tèbié xǐhuān tīng yīnyuè。
  这个菜特别好吃。
  zhège cài tèbié hǎochī。
  他性格很特别。
  tā xìnggé hěn tèbié。
  这是一个特别的姑娘。
  zhè shì yígè tèbié de gūniáng
  3感兴趣 gǎnxīngqù
  A对B+ 感兴趣 gǎxìngqù
  A对B+ 没/没有 + 感兴趣
  A对B+ 有没有 + 感兴趣?
  我们对汉语特别感兴趣。
  wǒmen duì hànyǔ tèbié gǎnxīngqù。
  他对中国菜没有感兴趣。
  tā duì zhōng guó cài méiyǒu gǎnxìngqù。
  你对中国书法有没有感兴趣?
  nǐ duì zhōngguó shūfǎ yǒu méi yǒu gǎnxìngqù?
  你对中国书法感兴趣吗?
  nǐ duì zhōngguó shūfǎ gǎnxìngqù ma?
  4 对 duì
  对我来说,河内的夏天太热了。
  duì wǒ lái shuō, hénèi de xiàtiān tài rè le。
  他对老师说:他不舒服,想请假。
  tā duì lǎoshī shuō : tā bú shūfú , xiáng qǐngjià。
  他对现在的生活很满意。
  tā duì xiàn zài de shēnghuó hěn mǎnyì。
  5愉快yúkuài:niềm vui có thể hoạc không cần thể hiện ra bên ngoài.
  6 高兴 gāoxìng。 niềm vui thể hiện ra bên ngoài bằng ánh mắt,nụ cười.
  今天有什么好事, 我看你很高兴啊。
  jīntiān yǒu shénme hǎoshì, wǒ kàn nǐ hěn gào xìng a。
  和你在一起,我很愉快。
  hé nǐ zài yìjǐ wǒ hěn yúkuài。
  Ngữ pháp
  Câu kiêm ngữ:thường dùng trong các câu mang mục đích sai khiến , nhờ vả mời mọc.
  1 请 qǐng
  请+A (O ,S)
  我请你喝杯茶吧。
  wǒ qǐng nǐ hē bēi chá ba
  2 叫 jiào
  老师叫我读课文。
  lǎoshī jiào wǒ dú kè wén。
  3 派 pài
  派+A
  老师派班长上黑榜写生词。
  lǎo shī pài bānzhǎng shàng hēibǎn xiěshēng cí。
  4 让 ràng
  让+A
  老师让我出去一下好吗?
  lǎoshī ràng wǒ chūqù yíxià hǎoma?

 2. Cô cho e hỏi câu này e viết có đúng không ( tôi không biết dùng máy tính nhập tiếng trung bằng phiên âm, 我不会用电脑打拼音输入中文 )

 3. 作业:
  1。我 让 妹妹 告诉 她 五点钟 来 学校 集合 上车。
  2。我们 先 看书,下午 骑车 去 公园 玩。
  3。明天 你 到 图书馆 借 几本 小说 给 我看,行吗?

 4. Phương pháp và cách dạy của cô thật tuyệt vơì. 汉 语 很难,thế nhưng sau khi hoc bài với cô mọi sự sáng tỏ. 谢 谢, 老 师。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *