HỌC TIẾNG TRUNG

Học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 2 (bài 29) | Thủ thuật hay nhất về giáo trình hán ngữ quyển 2

Công Nam

Xin chào các bạn, mình là Công Nam là người chiụ trách nhiệm chính cho mọi hoạt động tin tức của web này. Mọi thông tin mình cung cấp các bạn đều có thể tham khảo nhé!

Related Articles

23 Comments

 1. 第二十九。 我都做对了。
  wǒ dōu zuò duì le。
  1考试 kǎoshì
  你什么时候 考试?
  nǐ shénme shíhou kǎoshi。
  汉语水平考试HSK
  hànyǔ shuǐpíng kǎoshi
  2 题 tí
  4 道dào
  一道题 。yídàotí
  3 完wán
  做完 。zuòwán
  5 成绩 chéngjì
  学习成绩 。xuéxí chéngjì。
  工作成绩。gōngzuò chéngjì。
  6 句子jùzi

  这个句子。
  zhège jùzi
  这个句子很有意思。
  zhège jùzi hěnyǒu yìsi
  7 干什么? gànshénme
  8 看见 kànjiàn
  9 词 cí

  一个词。yíge cí
  10 糟糕 zāogāo
  11 成 chéng
  12 回信 huí xīn
  给妈妈回信 。
  gěi māma huíxīn
  13 故事gùshi
  一个故事 。yíge gùshi
  讲一个故事 。jiǎng yíge gùshi。
  14 有意思 yǒuyìsi
  这本书很有意思。
  zhè běn shū hěn yǒuyìsi
  15 页yè
  第一页 dìyīyè
  第十页 dìshíyè。
  16 笑xiào
  哭kù
  17 会话huìhuà
  18 念niàn。= 读 dú
  念经 niànjīng
  念课文= 读课文 。
  niànkèwén= dú kèwén。
  请你念课文。
  qíngnǐ niàn kèwén
  19 答 = 回答 húidá
  问答 wèndá
  20 办法 bànfǎ
  好办法 .hǎo bàngfǎ
  21 合上 héshàng
  请把书合上。
  qíng bǎ shū héshàng。
  合上书 。héshàngshū
  22 听见 tīngjiàn
  23 打开 dǎkāi
  打开门 。dǎ kāi mé 。
  打开灯。 tǎ kāi dēng
  打开空调。 dǎkāi kōngtiáo
  24 作业zuòyè
  做作业。zuò zuòyè
  25 熟 shú chín , quen, thuộc
  饭熟了 。fànshúle
  面熟 。miànshú
  他很面熟。tā hěnmiànshú。
  26再 zài
  请再说一遍。
  qǐng zài shuō yíbiàn。
  TỪ VỰNG TRỌNG TÂM 🎯
  1 干gàn làm , hỏi lý do, mục đích .
  做,当,
  vd
  干什么 ? gàn shénme
  干吗 。 gànmǎ
  干活 gànhuó. Lao động ,mưu sinh.
  你来找我干什么?
  nǐ lái zhǎowǒ gànshénme?
  2 糟糕 zāogāo。hỏng, gay go
  Vd
  糟糕 我忘钱包了。
  zāogāo wǒ wàng dài qián bāole
  这是糟糕的一天。
  zhège cāogāo de yìtiān
  你不能来真是太糟糕了 。
  nǐ bùnéng lái zhēn shì tài cāogāo le。
  NGỮ PHÁP
  BỔ NGỮ KẾT QUẢ .: là thành phần đứng sau động từ , dùng biểu thị kết quả thực hiện của động tác .
  KHĂNGĐINH
  V+ BNKQ+ (了)
  vd
  他做完作业了。
  tā zuò wán zuòyè le
  我看见玛丽了。
  wǒ kàn jiàn mǎlì le
  PHỦ ĐỊNH
  没( 没有)+ V+ BNKQ
  我没有答对。
  wǒ mèiyǒu dá duì。
  答对 dáduì。
  这件衣服没洗干净 。
  zhè jiàn yīfu méi xǐ gàn jìng。
  DẠNG NGHI VẤN
  V+ BNKQ+ 了没有/了吗?
  vd
  A 你听懂老师的话了没有?
  nǐ tīngdǒng de huà le méi yǒu?
  B听懂了。tīngdǒng le
  ĐỘNG TỪ MANG TÂN NGỮ
  V+ BNKQ + O
  我做错了两道题。
  wǒ zuò cuò le liǎng dào tí
  我没看见 你的词典 。
  wǒ méi kànjiàn nǐde cídiǎn
  BỔ NGỮ KẾT QUẢ THƯỜNG DÙNG
  1 完 wán
  看完 kànwán
  做完 zuò wán
  洗完 xǐ wán
  说完 shuō wán
  介绍完… jièshào wán
  2 懂 dǒng
  看懂 kàndǒng
  看懂这本书。
  kàn dǒng zhè běn shū。
  听懂 tīngdǒng
  听懂老师的话。
  tīngdǒng lǎo shī de huà 。
  3 见 jiàn
  看见 kànjiàn
  听见 tīngjiàn
  你听见我的说话吗?
  nǐ tīngjiàn wǒ shuō de huà ma
  4 开 kāi
  sau khi động tác thực hiện , sự vậy từ trang thái đóng , tiếp xúc chuyển sang trang thái mở .
  打开门。dǎ kāi mén
  开开窗户。
  kāikāi chuānghù cửa sổ
  张开嘴 zhāngkāi zuǐ miệng
  拉开门 lā kāi men
  打开灯 dǎ kāi dēng
  打开空调 dǎ kā kōngtiáo
  5 上 shàng
  Kết quả sau khi thực hiện động tác là hai sự vật tiếp xúc nhau .
  关上门 guān shàngmén
  拉上窗帘
  lā shàng chuānglián。 rèm
  合上书 hé (gấp ) shàngshū
  关上空调 guānshàng kōngtiáo
  关上灯 。 guān shàng dēng。
  * kết quả thực hiện động tác là một sự vật được lưu lại trên một sự vật khác .
  请在这里写上你的名字。
  qǐng zài zhèli xiě shàng nǐ de míng zi。
  你穿上这件大衣吧。
  nǐ chuānshàng zhèjiàn dǎyī ba
  大衣dǎyī。
  6 到 dào
  kể quả động tác đạt được mục đích.
  找到 zhǎodào
  买到 mǎidào
  得到 dédào
  我找到词典了。
  wǒ zhǎo dào cídiǎn le
  * Thông qua động tác sự vật dạy tới một địa điểm ,Mốc nào đó .
  回到家 huí dào jiā 。
  学到第29 课。
  xué dào dì 29 kè。
  翻到 fāndào /lật tới
  翻到第190 页
  fāndào dì 190 yè。
  * động tác duy trì tới thời điểm nào đó .
  他们学到十一点才下课 。
  tā men xuédào shí yīdiǎn cái xiàkè。
  昨天 她睡到九点才起床。
  zuótiān tā shuìdào jiǔdiǎn cái qǐchuáng。
  7 成 chéng thành , sang
  Kết quả thực hiện động tác là sự vật được thấy đổi từ trạng thái này sang trang thái khác .
  Vd
  翻译成越南语
  fānyì chéng yuènán yǔ。
  “ 是不是” 他总说成“ 四 不四”
  “shìbúshì” tāzǒngshuō chéng “ sìbúsì”
  kànchéng 看成
  8 给gěi
  Kết quả là sự vật được chuyển giao từ người này sh anh người khác .
  借给 jiègěi
  他借给我 100 块
  tā jiè gěi wǒ 100 kuài。
  他送给 我一件礼物 🎁。
  tā sòng gěi wǒ yíjiàn lǐwù
  还给 huángěi。
  递给 dì给。 đưa cho ai cái gì .
  他递给我一个手机。
  tā dì gěi wǒ yíge shǒuji
  交给jiāogěi , nối cho , giao cho.
  交给老师作业
  jiāo gěi lǎoshī zuòyè。
  Một số động từ khác làm bộ ngữ kết quả.
  好, 对, 错, 熟,早, 完
  他又来晚了 。
  tā yòu lái wǎnle
  你打错电话了 。
  nǐ dǎ cuò diàn huà le
  我还没做好饭。
  wǒ hái méi zuò hǎofàn。
  BÀI KHOÁ 1 我 都做对了 。
  wǒ dōu zuò duì le
  A 你今天考得怎么样 ?
  nǐ jīn tiān kǎo de zěnme yàng?
  B这次没考好。 题太多了 , 我没有做完。 你做完了没有?
  zhècì méi kǎo hǎo 。tí tài duōle
  wǒ méi yǒu zuò wán 。 nǐ zuò wán le méiyǒu?
  A1我都做完了, 但是没都做对
  wǒ dōu zuò wán le, dànshi méi dōu zuò duì。
  2 做错了两道题,所以成绩不会太好。
  zuò cuò le liǎng dàotí,suǒyǐ chéng bú huì tài hǎo。
  B1语法题不太难,我觉得都做对了。
  yǔ fǎ tí bú tài nán, wǒ jiéde dōu zuò duì le。
  2 听力比较难, 很多句子 我没听懂。
  tīng lì bǐ jiào nán, hě duō júzi wǒ méi tīng dǒng 。
  A 我也不知道 做对了没有。 我的词典呢?
  wǒ yě bú zhī dào zuò duì le méi yǒu 。 wǒ de cí diǎn ne?
  B我没看见你的词典 。 你找词典干什么?
  wǒ méi kànjiān nǐ de cídiǎn。 nǐ zhǎo cídiǎn gǎnshé me?
  A1 我查一个词, 看看写对了没有。
  wǒ chá yí gè cí , kànkàn xiě duì le méiyǒu 。
  2 糟糕, 写错了 , 是这个“得” ,我写成这个“ 的” 了。
  cāogāo , xiě cuò le , shì zhè ge “得”, wǒ xiě chéng zhège “的” le 。
  B1 别查了 , 休息休息吧。
  bié chá le , xīuxi xīuxi ba。
  2 快打快电脑, 看看你买的电影光盘吧。
  kuài dǎ kuài diàn nǎo ,kànkàn nǐ mǎi de diàn yǐng guāngpán ba。
  A 我的衣服还没有洗完呢, 还得给我妹妹回信。
  wǒ de yīfu háiméiyǒu xǐ wǎn ne,háidegěi wǒ mèimèi huíxīn
  B看完电影才洗吧。
  kàn wàn diànyǐng cái xǐ ba
  BÀI KHOÁ 2 看完电影再做作业
  1 吃完晚饭, 我和玛丽 回到宿舍。
  2玛丽说, 田芳借给他了一本书
  3 书里都是小故事, 和有意思。
  4 我问他, 你看完了没有。
  5 他说, 还没看完呢, 才看到三十页。
  6 我问玛丽 :“ 都看懂了吗?”
  7 他回答:“ 有的看懂了,有的没看懂。”
  8 “可以让我看看吗? ”
  9 “当然可以.”
  10 我看了两个故事, 我觉得很有意思。
  11 看到有意思的地方 , 就想笑。
  12 我对玛丽说:“ 咱们可以用这些故事练习回话.”
  13 玛丽说“怎么练习?”
  14 “ 我念完一个故事, 问你几个问题 , 看能不能答对 ;
  15 你念完一个故事 , 他问我几个问题,卡能不能笑对。”
  16 玛丽说“这是个好办法”
  17 我念了一个故事 , 玛丽听懂了 。 问了她五个问题, 她都笑对了。
  18她念了一个故事, 合上书, 问我听懂了没有。
  19 我说有的地方买听懂。
  20 他打开书, 又念一遍,我才听懂
  22她也问了五个问题, 我答对了四个,打错了一个。
  23 我们还没有练习完, 就安娜在门外叫我们。 我开开门问她。“有什么事?
  24 晚上礼堂有电影, 我们看了?
  什么电影
  25 是个旧电影 , 我不知道叫什么名字 。
  26 田芳说这个电影非常好。
  27 想看。 但是我今天的工业还没有做完呢. 课文也堵得不太熟。
  28 安娜说: 我也没做完呢, 看完电影再做呢.说完, 我们三个就 去礼堂看电影了。 我们看到几点才来玩。 九点半我才开始做作业。 做作业已经十点半了。
  LUYỆN TẬP
  1. 外边风很大, 关上窗户吧。
  chuāngku
  2 你看见田方了没有?
  3 你说得太快, 我没听懂。
  4 请你把课文翻译成越南语。
  5 他借给我一本小说。

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button