Home » Hưỡng dẫn ghép nhiều slide thành một bản trình chiếu trong PowerPoint | Kinh nghiệm đơn giản nhất về thiết kế

Hưỡng dẫn ghép nhiều slide thành một bản trình chiếu trong PowerPoint | Kinh nghiệm đơn giản nhất về thiết kế

12 thoughts on “Hưỡng dẫn ghép nhiều slide thành một bản trình chiếu trong PowerPoint | Kinh nghiệm đơn giản nhất về thiết kế”

  1. Anh ơi, em có copy slide từ template này sang template khác, lúc lưu thì nó hiển thị "some of your font…," mà em đã nhúng font rồi nhưng nó vẫn không lưu được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *