Home » Latin Fit – Bài tập 1: CHO NGÀY THỨ HAI NĂNG LƯỢNG | Thủ thuật có ích về latinh

Latin Fit – Bài tập 1: CHO NGÀY THỨ HAI NĂNG LƯỢNG | Thủ thuật có ích về latinh

26 thoughts on “Latin Fit – Bài tập 1: CHO NGÀY THỨ HAI NĂNG LƯỢNG | Thủ thuật có ích về latinh”

  1. Hướng dẫn các bài tập nay thì phải quay toan cảnh chứ những lúc động tac chân mà quay nên ngang ngườ khi mới học thì nhìn sao đươc mà tập theo và khi tâp huấn luyện viên dếm thì tập theo rễ hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *