Home » Lệnh ALIGN rất hay vì nó tổng hợp các lệnh MOVE – SCALE – ROTATE – MIRROR (2D) | Kiến thức hữu dụng nhất về thiết kế

Lệnh ALIGN rất hay vì nó tổng hợp các lệnh MOVE – SCALE – ROTATE – MIRROR (2D) | Kiến thức hữu dụng nhất về thiết kế

Leave a Reply

Your email address will not be published.