Home » Mái Ấm Lạ Kỳ của cô Peregrine – Official Trailer 2 – KC: 30.9.2016 | Kiến thức đơn giản nhất về trại trẻ đặc biệt của cô peregrine

Mái Ấm Lạ Kỳ của cô Peregrine – Official Trailer 2 – KC: 30.9.2016 | Kiến thức đơn giản nhất về trại trẻ đặc biệt của cô peregrine

8 thoughts on “Mái Ấm Lạ Kỳ của cô Peregrine – Official Trailer 2 – KC: 30.9.2016 | Kiến thức đơn giản nhất về trại trẻ đặc biệt của cô peregrine”

  1. Cô peregrine chắc là con chim tinh nghìn năm đúng hôn mấy chị ? vì phim truyền thuyết cũng có nhưng con chim tinh này này , có ngàn phép thuật vô biên luôn ấy , được gọi là phi điểu •

Leave a Reply

Your email address will not be published.