Home » Người đến từ Triều Châu || Học tiếng Trung qua bài hát 问心无愧 | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về tu hoc tieng trung

Người đến từ Triều Châu || Học tiếng Trung qua bài hát 问心无愧 | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về tu hoc tieng trung

33 thoughts on “Người đến từ Triều Châu || Học tiếng Trung qua bài hát 问心无愧 | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về tu hoc tieng trung”

  1. Nhiệt tình. Nhưng giọng yếu nên nghe kỳ kỳ , nhất là mỗi khi hát kéo hơi từ cuối nó cứ đuối đuối í 😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *