Home » Những câu hỏi thức tỉnh bản thân | Chia sẻ có ích về những câu hỏi tiếng anh về bản thân

Những câu hỏi thức tỉnh bản thân | Chia sẻ có ích về những câu hỏi tiếng anh về bản thân

8 thoughts on “Những câu hỏi thức tỉnh bản thân | Chia sẻ có ích về những câu hỏi tiếng anh về bản thân”

  1. Em sẽ bắt đầu học tiếng anh nghiêm túc từ ngày hôm nay. 27/4
    Mục tiêu trước mắt cần đạt được: 600 toeic.
    Em sẽ cmt dấu mốc khi đạt được mục tiêu này. 👊

Leave a Reply

Your email address will not be published.