Home » Những việc mình không làm…thì mình không phải chịu trách nhiệm | TNC Channel #shorts | Hướng dẫn hay nhất về nhung website

Những việc mình không làm…thì mình không phải chịu trách nhiệm | TNC Channel #shorts | Hướng dẫn hay nhất về nhung website

8 thoughts on “Những việc mình không làm…thì mình không phải chịu trách nhiệm | TNC Channel #shorts | Hướng dẫn hay nhất về nhung website”

  1. Mày ko "làm" cáo cáo những đã "làm" trái ý sếp! Nếu làm báo cáo, tội ấy phổ biến, cuộc sống mà ai rồi cũng mác phải thôi! nên a sẽ châm trước cho qua. Còn chú dám trả treo với sếp tội nay phải phạt bằng tất cả hình thức nặng nhất!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *