Home » PHIÊN ÂM THUẦN VIÊT VÂY GIỮ/沦陷 – Vương Tĩnh Văn Không Mập/王靖雯不胖 | Chia sẻ hữu ích về dịch tên thuần việt

PHIÊN ÂM THUẦN VIÊT VÂY GIỮ/沦陷 – Vương Tĩnh Văn Không Mập/王靖雯不胖 | Chia sẻ hữu ích về dịch tên thuần việt

38 thoughts on “PHIÊN ÂM THUẦN VIÊT VÂY GIỮ/沦陷 – Vương Tĩnh Văn Không Mập/王靖雯不胖 | Chia sẻ hữu ích về dịch tên thuần việt”

 1. ni chầu trú khấu trần cờ sử ché xàn sư chì tai lì mịn tớ khây dè wo pầy chư chì phân xua chai ti ù có pú xún chái tớ chì che chen xa lờ trứ Dán tờ khù te trư nần xoan chờ khơ mây cuấy cao pè Wo mầy xan của khâu cua IMấy ni chịu sự tò ái tới chè trú xén chài xào sua ten in tơ chao toàn chin thầu xa dùng bao phần khai tớ khoa men khuây ì chin chè trùng khơ mộn xén mó khá lớ xúng chen wo tơ ài tí ti ten ten doen doen choen choen xan toan lo xen ni xân chin xin xin nen nen xin sự tàn tan sứ chén cái pen chúa then xuai ai khuây xào sự pu chén Wo tờ xin min min an an lìn lìn xan xan choe dan co chen ni tại châu wo tờ khù xi pu cu pủ coạn ái lún xèn chài bén doen tần tài chìu doen

 2. Bài này mn nghe nhiều cũng bt hát
  Tôi nghe nhiều xong tôi tách ra r đọc từ từ là hát đc ví dụ như đoạn
  Wo tơ ài ti ti ten ten
  doèn doèn choen/choen xan toan lơ xen
  Ni xân chin xin /xìn nèn nen /xin sư tàn tan
  Sứ chén cái Pen chúa then xua ì ai khuây xào sư pu chén
  Wo tờ xìn mìn min an an
  Lìn Lìn xan /xan choe dan cơ chen
  Ni tai châu Wo / tờ khù xi/ pu cu pú coan
  Ái lún xèn chài pén doen / tần tài chìu doen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *