Home » Phồn thể – Giản thể nên học chữ nào? | Vì sao chữ Hán là chữ tượng hình? | Học tiếng Trung Sweden | Kinh nghiệm có ích nhất về tiếng trung giản thể

Phồn thể – Giản thể nên học chữ nào? | Vì sao chữ Hán là chữ tượng hình? | Học tiếng Trung Sweden | Kinh nghiệm có ích nhất về tiếng trung giản thể

8 thoughts on “Phồn thể – Giản thể nên học chữ nào? | Vì sao chữ Hán là chữ tượng hình? | Học tiếng Trung Sweden | Kinh nghiệm có ích nhất về tiếng trung giản thể”

Leave a Reply

Your email address will not be published.