Home » Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số – Bài 1 – Toán 12 – Thầy Nguyễn Quý Huy (100% Có Trong Đề Thi) | Kinh nghiệm đơn giản nhất về thiết kế

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số – Bài 1 – Toán 12 – Thầy Nguyễn Quý Huy (100% Có Trong Đề Thi) | Kinh nghiệm đơn giản nhất về thiết kế

24 thoughts on “Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số – Bài 1 – Toán 12 – Thầy Nguyễn Quý Huy (100% Có Trong Đề Thi) | Kinh nghiệm đơn giản nhất về thiết kế”

  1. Thầy ơi tại câu 6, ngay chỗ xét dấu của f'(x²-2) ngay khoảng từ (-2;-1) e cho một số là (-1,5)² – 2 = 0,25 là + chứ tại sao – vậy thầy, rồi tại khoảng từ (1;2) e cho một số là 1,5² – 2 = 0,25 là + chứ tại sao – vậy thầy, thầy giải thích hộ em? Cám ơn thầy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.