Home » Sử dụng lệnh tạo đường tâm trên progeCAD / AutoCAD | How to use Center Line and Center Mark command | Chia sẻ có ích nhất về thiết kế

Sử dụng lệnh tạo đường tâm trên progeCAD / AutoCAD | How to use Center Line and Center Mark command | Chia sẻ có ích nhất về thiết kế

5 thoughts on “Sử dụng lệnh tạo đường tâm trên progeCAD / AutoCAD | How to use Center Line and Center Mark command | Chia sẻ có ích nhất về thiết kế”

  1. dạy ức chế thật đấy mất thời gian. dùng lệnh đin bạn ơi với lại không dùng lệnh thì bạn phải hướng dẫn cách lấy nó ra chứ

Leave a Reply

Your email address will not be published.