Home » SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHỮ PHỒN THỂ VÀ CHỮ GIẢN THỂ | Kiến thức có ích về giản thể và phồn thể

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHỮ PHỒN THỂ VÀ CHỮ GIẢN THỂ | Kiến thức có ích về giản thể và phồn thể

9 thoughts on “SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHỮ PHỒN THỂ VÀ CHỮ GIẢN THỂ | Kiến thức có ích về giản thể và phồn thể”

  1. Chữ phồn sẽ khó học nếu không biết chiết tự còn ai biết chiết tự thì học chữ phồn hay giản đều sẽ thấy như nhau cả. Cơ bản ta nhớ bộ thủ rồi ghép vào là xong thui mà :3

Leave a Reply

Your email address will not be published.