Home » Tiếng Anh chuyên ngành Luật – chương 1: Luật hành chính & hiến pháp.Bài 1: định nghĩa hiến pháp (P1) | Chia sẻ hữu ích về từ vựng tiếng anh chuyên ngành luật kinh tế

Tiếng Anh chuyên ngành Luật – chương 1: Luật hành chính & hiến pháp.Bài 1: định nghĩa hiến pháp (P1) | Chia sẻ hữu ích về từ vựng tiếng anh chuyên ngành luật kinh tế

2 thoughts on “Tiếng Anh chuyên ngành Luật – chương 1: Luật hành chính & hiến pháp.Bài 1: định nghĩa hiến pháp (P1) | Chia sẻ hữu ích về từ vựng tiếng anh chuyên ngành luật kinh tế”

Leave a Reply

Your email address will not be published.