Home » Từ vựng tiếng anh về gia đình [Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề #15] | Thông tin có ích về bạn bè tiếng anh là gì

Từ vựng tiếng anh về gia đình [Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề #15] | Thông tin có ích về bạn bè tiếng anh là gì

30 thoughts on “Từ vựng tiếng anh về gia đình [Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề #15] | Thông tin có ích về bạn bè tiếng anh là gì”

  1. Cô ơi. Cô giảng bài mệnh đề quan hệ đi. Em sắp thi rồi đấy. Cô mà không dậy thì em ngậm củ tỏi đấy. Em cầu xin cô.

Leave a Reply

Your email address will not be published.