Home » Vật lý lớp 7 – Bài 5 – Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về thiết kế

Vật lý lớp 7 – Bài 5 – Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về thiết kế

47 thoughts on “Vật lý lớp 7 – Bài 5 – Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng | Kinh nghiệm hữu dụng nhất về thiết kế”

  1. thầy ơi cho em hỏi câu hứng đươc trên màn chắn, từ hứng ở đây có nghĩa là gì ạ?
    Em hơi tối cổ nên mong thầy thông cảm 🙁

  2. qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqpqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *